Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Studio Op17 | YoungArt. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Op17 | YoungArt. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Studio Op17 | YoungArt op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Studio Op17 | YoungArt wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Studio Op17 | YoungArt behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Studio Op17 | YoungArt niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Studio Op17 | YoungArt sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van Studio Op17 | YoungArt op internet.

Persoonlijke gegevens die via de site zijn achtergelaten worden gebruikt ten behoeve van het bestelproces en voor informatieverspreiding betreffende (aanverwante) producten van Studio Op17 | YoungArt. Uitschrijving op de nieuwsbrief is op ieder moment mogelijk.